World Tourism Exchange Haikou 2019 (WTE), October 21-25, 2019, Haikou, China